Category Archives: University

Ph.D. Thesis Committee Member For: Barry Bussey, ‘The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age’, 27 June 2019

UPDATE:

‘Naar aanleiding en ter ere van zijn promotie zal Bussey op 28 juni een lezing geven over de historische en filosofische achtergrond van vrijheid van religie, en de status van deze vrijheid vandaag de dag binnen het sociale en wettelijke kader van de samenleving. Professor Iain Benson zal ook aanwezig zijn als co-spreker.’ Zie:  https://diqit.nl/2019/05/26/27-28-juni-2019-the-future-of-freedom-of-religion/

Summary

This is a study about the law’s accommodation of religious practice and the brewing revolution within the legal profession against that accommodation. The revolution is especially evident, though not exclusively so, in sexual equality claims vis-à-vis religion. Originally, the study asked, “Why has religion been given special status in the law?” and “Should that status continue?” As a result of intense, multiyear research, I have come to recognize that there is within the legal profession a strident movement to remove from the law the traditional accommodation of religion. This study likens this phenomenon to a revolution, using Thomas S. Kuhn’s theory of scientific revolutions to analyze this development. This revolution manifested itself in the Trinity Western University law school case. Legal revolutions were contrasted from scientific revolutions in their goals, methodology, and perspectives. These differences are based in the varying values and desired outcomes of each discipline.

It is concluded that the legal revolution against religious accommodation is due to the law’s inability to answer critics of religion who favour sexual equality rights. There is on display a “rights inflation” phenomenon where the demands of equality rights have come to eclipse the legal norm of religious accommodation even in the private sphere. What was once considered private, such as running religious universities, is now viewed as public because of the state’s regulation of such institutions. This is a new phenomenon which threatens every publicly regulated religious enterprise.’

See for more information:

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/06/the-legal-revolution-against-the-accommodation-of-religion-the-secular-age-v.-the-sexular-age

See also:

Forthcoming review essay of James K.A. Smith’s Cultural Liturgies

Following this year’s conference of the European Academy of Conference in Bologna, during which I co-chaired two successful panels on ‘Law and Religion: Public theology and natural law,’ I have been working on two articles on James K.A. Smith’s trilogy.

One, a revision, concerns a review essay in English, provisionally entitled ‘Theological medicine for liberal democracy.’ It is due to appear in the Journal of Markets and Morality later this spring.

The other is a piece in Dutch, on ‘Politieke theologie, natuurrecht en staatsrecht.’ As this was still a first draft which I submitted, we will have to wait and see where it goes from here.

I very much enjoyed working on both articles, however, and will continue to study and write on this topic for the next couple of months.

One reason for this is that, in order to fully grasp Smith’s trilogy, one also has to (re-)read Oliver O’ Donovan’s works The Desire of the Nations and The Ways of Judgment, Smith’s earlier book Introducing Radical Orthodoxy. Mapping a Post-secular Theology and, indeed, St. Augustine’s City of God.

See also:

Brief photo impression of the Annual Conference 2019 of the European Academy of Religion in Bologna, Italy

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 4-7, 2019

Panel Chair and Presenter, First Annual Conference, European Academy of Religion, Bologna, 5-8 March, 2018

 

Nieuwe aflevering Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (2018/3)

Deze nieuwe aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid bevat, naast een redactioneel van mijn hand naar aanleiding van het boek Ongelofelijk van Yvonne Zonderop, onder meer een actuele beschouwing van Adriaan Overbeeke (VU/Universiteit Antwerpen) over mensenrechtelijke aspecten van het voornemen van de regering om buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen te belemmeren.

Zie: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2018/3.

Zie voorts:

Redactioneel ‘Religie en de rule of law’

Redactioneel, ‘Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

 

 

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (III)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen. Hieronder deel 3.

Wanneer we kijken naar de staatsrechtsbeoefening in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook in Nederland, dan is de LAPA-methode daar veruit dominant. Veel wetenschappers lijken het hanteren van een vast referentiepunt als achterhaald te beschouwen. Ook het idee dat aan de universiteit gestreefd zou moeten worden naar waarheidsvinding, een notie die centraal stond bij de oprichting van veel van de meest toonaangevende instellingen van hoger onderwijs, ervaren velen inmiddels als problematisch. Natuurlijk wordt er nog wel naar theorievorming gestreefd, maar bij gebrek aan een vast referentiepunt, kan deze theorie alle kanten uitgaan. De kakafonie van opvattingen die hieruit voortvloeit, is eerder kenmerkend voor de hedendaagse universiteit dan de ambitie om de ‘waarheid’ te achterhalen. Ik zou niet durven beweren dat deze kakafonie van meningen niet ook haar charmes heeft, zoals ik ook de LAPA-seminars kon waarderen. Een op voorhand uitsluiten van de door het James Madison Program voorgestane werkwijze leidt echter tot wetenschappelijke eenzijdigheid, die op gespannen voet staat met het karakter van een universiteit.

Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of en, zo ja, in hoeverre er een relatie bestaat tussen de voorkeur voor wetenschapsbeoefening zonder een vast referentiepunt en de door Zonderop beschreven teloorgang van het christelijk geloof in ons land. Wie immers niet meer wekelijks in de kerk vertrouwd wordt gemaakt met het hanteren van een vast referentiepunt bij reflectie op de vragen van deze tijd, zal allicht ook eerder oriëntatie op een vaststaand wetenschappelijk kader afwijzen. Wat de uitkomst van dergelijk onderzoek ook zou kunnen zijn, voor nu volstaat de constatering dat de gesignaleerde eenzijdigheid in de wijze van wetenschapsbeoefening zich gelijktijdig lijkt voor te doen als de afbrokkeling van de christelijke cultuur waarvoor Ongelofelijk waarschuwt.

Einde

Zie voorts:

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (II)

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (II)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen. Hieronder deel 2.

De reden dat door het James Madison Program alle onderwerpen worden behandeld vanuit één bepaald perspectief, is dat dit centrum de overtuiging huldigt dat de generatie die verantwoordelijk was voor de Amerikaanse Grondwet een aantal zaken juist heeft gezien. Hoewel de Founding Fathers de grondslag legden voor het zogeheten moderne constitutionalisme, bouwden zij in hun werk nadrukkelijk voort op de wijsheidstraditie van het natuurrecht en de natuurlijke rechten. Deze traditie gaat terug tot Aristoteles en is, in haar christelijke vorm, vooral verbonden met de naam van Thomas van Aquino. Het James Madison Program beschouwt de oorspronkelijke Amerikaanse idealen nog altijd als een geschikt referentiepunt voor de beoordeling van de constitutionele praktijk, waarbij een vertaalslag naar de praktijk van de 21ste eeuw moet worden gemaakt. Deze vertaalslag kan, vanwege het referentiekader, echter aanzienlijk minder verschillende kanten uitgaan dan het geval is bij de LAPA-methode.

De door het James Madison Program gevolgde werkwijze doet denken aan wat er wekelijks wereldwijd in christelijke kerken gebeurt. Daar worden immers vragen besproken waarmee gelovigen in de 21ste eeuw worstelen. Dit gebeurt niet zonder enig vast referentiepunt, maar bij een geopende Bijbel. Toch is het, met uitzondering van enkele meer fundamentalistische stromingen binnen het christendom, niet zo dat voorgangers menen met het voorlezen van enkele Bijbelverzen deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien. Daarvoor is het tevens nodig een vertaalslag naar het heden te maken. Het artikel van Van Stiphout over de staatsleer van de Rooms-Katholieke Kerk volgens de katholieke sociale leer vormt hiervan een treffende illustratie. Deze laatste leer is, anders dan wel wordt gedacht, niet statisch van karakter. Integendeel, zij moet voortdurend ‘bij de tijd’ worden gebracht en vertaald naar onder meer het continent waar zij moet worden toegepast. Toch kan de leer ook weer niet alle kanten opgaan. Een aantal algemene, in het artikel besproken uitgangspunten, zoals solidariteit en subsidiariteit, ligt immers vast.

Wordt vervolgd.

Zie ook:

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen.

In haar boek Ongelofelijk beschrijft Yvonne Zonderop de teloorgang van het christelijk geloof in Nederland gedurende de afgelopen vijftig jaar. Die teloorgang is volgens Zonderop, die zelf ook op jonge leeftijd afstand nam van het katholicisme, tot daaraan toe. Met het christelijk geloof dreigt volgens haar echter ook de Nederlandse cultuur te verdwijnen, die immers vanouds met het christendom verweven was. Zonderop zou er geen bezwaar tegen hebben als het christelijk geloof een heropleving zou doormaken, zij het niet in de beperkende, kerkelijke vorm die het vroeger kende. Wat wezenlijker is, meent zij, is dat de belangstelling voor de christelijke cultuur herleeft. Zonderop heeft begrip voor het feit dat politici als Wilders en Baudet hiervoor, in navolging van Fortuyn, aandacht vragen. Dat gebeurt echter regelmatig op (de islam-)uitsluitende wijze. Bovendien moeten we niet al ons heil van de politiek verwachten. Een algemener reveil is daarom volgens Zonderop gewenst, op straffe van een verdere uitholling van enkele van de centrale waarden die onze cultuur heeft voortgebracht.

Toen ik het boek van Zonderop las, moest ik denken aan mijn verblijf in de Verenigde Staten van vier jaar geleden. Tijdens mijn onderzoekssabbatical bezocht ik trouw de bijeenkomsten van twee verschillende staatsrechtelijke centra aan dezelfde Princeton-universiteit. Het eerste centrum was het Law and Public Affairs Program (LAPA). Hier vonden boeiende seminars plaats, die een rechtsvergelijkend en theoretisch karakter hadden. De theorieën die uiteen werden gezet, gingen evenwel alle kanten uit waardoor ik tegen het eind van mijn verblijf wel door de seminars was verrijkt, maar ook enigszins gedesoriënteerd. Het andere centrum, genaamd het James Madison Program in American Ideals and Institutions, besprak dikwijls dezelfde thema’s. Het verschil met de LAPA-seminars was, dat deze onderwerpen vanuit een vast referentiekader werden behandeld. Dit kader bestond, zoals de naam van het centrum reeds suggereert, uit de idealen die 250 jaar geleden ten grondslag lagen aan de Amerikaanse Grondwet. Voor de doeleinden van deze bijdrage kunnen deze kort worden samengevat onder de noemer ‘zelfbestuur’.

Wordt vervolgd

Redactioneel ‘Religie en de rule of law’

Redactioneel, ‘Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel to speak at conference on “Public Spirit and Public Virtue” in Washington, DC’

‘On December 6, 2017, Hans-Martien ten Napel will be speaking during a conference on “Public Spirit and Public Virtue,” in Washington, DC.

The conference aims to “examine the ways in which the Western world might see a revival of public spirit through public virtue and remain a civilization marked by ‘order and public tranquility’ that only this spirit and virtue can provide.”

Among the other speakers during the conference are:

  • John Wilsey, Associate Professor of History at Southern Baptist Theological Seminary, and currently serving as the William G. Simon Fellow in Religion and Public Life at the James Madison Program in American Ideals and Institutions at Princeton University;
  • Bryan McGraw, Department Chair and Associate Professor of Politics at Wheaton College;
  • Wilfred McClay, G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty at the University of Oklahoma;
  • Gerald McDermott, Ph.D., Anglican Professor of Divinity at Beeson Divinity School.

The conference, which forms part of an International Conference series on “Reclaiming the West: Freedom and Responsibility,” is organized by the Acton Institute. The Acton Institute, named after the English historian Lord John Acton (1834-1902), “is a think-tank whose mission is to promote a free and virtuous society characterized by individual liberty and sustained by religious principles.”

Co-sponsors of the event are the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, the Centre for Enterprise, Markets and Ethics, the Institute on Religion and Democracy, and the Ethics and Public Policy Center.

See for more information: https://acton.org/event/2017/06/06/public-spirit-and-public-virtue.’

Source: https://faithindemocracy.eu/2017/11/29/hans-martien-napel-to-speak-at-conference-on-public-spirit-and-public-virtue-washington-dc/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share.

See also:

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

Blogpost ‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (II)

Just five of the speakers, making this such a very worthwhile event to attend:
– Russell Moore, President of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention
– Daniel Mark, Chairman of the United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
– Carrie Gress, author of the The Marian Option (2017) and Public Intellectual
– Elizabeth Bruenig, Editor at The Washington Post, essayist on religion and politics
– Michael Wear, author of Reclaiming Hope: Lessons Learned in the Obama White House About the Future of Faith in America (2017)

See also: Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I).

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

Source: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=240138

This week I will be attending the 2017 Acton University Conference, at DeVos Place, Grand Rapids, Michigan.

Acton University ‘is a unique, four-day exploration of the intellectual foundations of a free society. Guided by a distinguished, international faculty, Acton University is an opportunity to deepen your knowledge and integrate philosophy, theology, business, development – with sound, market based, economics.’

It is organized by the Acton Institute, ‘a think-tank whose mission is to promote a free and virtuous society characterized by individual liberty and sustained by religious principles’.

Topics dealt with include:

Thomas Jefferson v. Alexander Hamilton

The Inspiration of the Declaration: What Calvin Coolidge’s Views on Government and Faith Tell Us Today

John Locke’s Philosophy of Liberalism

Edmund Burke and the Origins of Modern Conservatism

Alexis de Tocqueville: Does Liberty Follow from Democracy?

Democracy and Development

Natural Law and Human Flourishing

“Post-Consensus” Culture and Natural Law

Religious Liberty: The Dawn of the First Amendment

The Religious Problem with Religious Freedom

Marriage and Religious Liberty

How to Understand and Critique Secularism

Presenters will be, among others:

Ryan Anderson, Ph.D., William E. Simon Senior Research Fellow in American Principles and Public Policy, The Heritage Foundation

Hunter Baker, J.D., Ph.D., University Fellow and Associate Professor of Political Science, Union University

The Honorable Judge Janice Rogers Brown, Circuit Judge, U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit

Lenore Ealy, Ph.D., President, The Philanthropic Enterprise, Inc.

Kenneth Grasso, Ph.D., Professor and Chair of Political Science, Texas State University

Carrie Gress, Ph.D., Author and Public Intellectual

Robert Joustra, Ph.D., Director of the Centre for Christian Scholarship, Redeemer University College

Daniel Mark, Ph.D., Professor of Political Science, Villanova University, and Chairman of the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

Russell Moore, President of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention

Svetlana Papazov, D.Min., Lead Pastor, Real Life Church; CEO & Founder, Real Life Center for Entrepreneurial and Leadership Excellence

John Pinheiro, Ph.D., Professor of History and Founding Director of Catholic Studies, Aquinas College

Amity Shlaes, Presidential Scholar, The King’s College.

Sources, and more informationActon UniversityActon Institute.

See alsoUpcoming Speaking Engagement: Symposium The Federalist Papers, Brussel, 20 april 2017

Secretary, Board of Trustees, Stichting De Honderd Gulden Reis (George Puchinger Foundation) (1999 – Present)

twitterlogo-04_bigger

‘Introduction
Stichting De Honderd Gulden Reis was founded by the Reformed historian dr. G. Puchinger on 23 September 1996. Since his death in 1999, this Foundation has been governed by a board of trustees.

What can you apply for?
Grants for studies abroad (travel, study and/or accomodation expenses) by students or graduates of (art) history, the arts, law, theology or philosophy at one of the Dutch universities, hogeschool or similar institution. The grants are intended for those who have an affinity with the Protestant-Christian tradition or with studies that relate to Protestant Christianity.

Conditions

The Stichting only deals with a request if it satisfies each of the following four conditions:
1. The applicant receives an education at a Dutch university, or has done so and wants to broaden his/her horizon.
2. The applicant is a student or a graduate in (art) history, the arts, law, theology or philosophy.
3. The applicant and/or study deals with Protestant Christianity.
4. The study in question is offered outside the regular Bachelor or Master curriculum.

Who can apply?
Students or graduates in (art) history, the arts, law, theology or philosophy at a Dutch university or similar institution, in particular they who have an affinity with the Protestant-Christian tradition.

How to submit a request.
We would like to receive your application through email. In addition to your email and this request form, please enclose a budget estimate and a curriculum vitae. The extent to which you want to study Protestant Christianity and/or have affinity with the Protestant-Christian tradition must appear from the written motivation as submitted in the application form.’

See for more information, and to download the application form, here:

http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/stichtingen/honderdgulden/Honderguldenengels.aspx.