Tag Archives: gemeenschapszin

Artikel, ‘Het Dooyeweerd-kabinet. De overheidsvisie van het kabinet-Balkenende IV’ (2007)

Kabinet

‘SINDS DE FORMATIE VAN HET VIERDE KABINET BAlKENENDE lijkt er een nieuwe wind door Nederland te waaien. Het coalitieakkoord en het daarop gebaseerde beleidsprogramma ademen de geest van gemeenschapszin en sociale cohesie. Het gaat steeds om geborgenheid en sociale waarden, met als dragende instituties het gezin, de school, de kerk en vele andere instellingen die te zamen het maatschappelijk mid-denveld vormen. Waarin verschilt het huidige kabinet van de eerste drie kabinetten Balkenende?’

Dit artikel is gebaseerd op lezingen over resp. ‘Filosofie van het kabinet en de positie van de ChristenUnie’, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Amersfoort, 23 maart 2007; en ”Een Dooyeweerd-kabinet? De overheidsvisie van het kabinet-Balkenende IV’, Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte, Amersfoort, 21 april 2007.

Zie o.a. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1677946/2007/04/20/agenda.dhtml.

Voor het artikel zelf, zie:

https://www.researchgate.net/publication/28650864_Het_Dooyeweerd-kabinet_De_overheidsvisie_van_het_kabinet-Balkenende_IV;

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13919;

http://www.bewegingonline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379:het-dooyeweerd-kabinet-de-overheidsvisie-van-het-kabinet-balkenende-iv&catid=182:zomer-2007&Itemid=228.

‘Soφie [en daarvoor Beweging] is een filosofisch tijdschrift dat zesmaal per jaar verschijnt. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.’

Bijdrage aan bundel Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland (2006)

ongewenste-goden

‘Religie is een nieuwe scheidslijn in politiek en samenleving. Dat is het cruciale thema van Ongewenste goden. Kunnen we de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid handhaven in een maatschappij die meer en meer multireligieus wordt?

De spanningen in immigratieland Nederland spitsen zich toe op de rol van religie in het openbare leven. Moslims zullen pas in Nederland integreren als hun godsdienst niet meer als een sta-in-de-weg fungeert, heet het. De gematigde kritiek houdt in dat de islam in het Westen de waarden moet absorberen die de vrijheid van het individu waarborgen. Radicaler is het denkbeeld dat moslims die hier willen leven hun religie moeten opgeven. In het spoor van deze islamkritiek zijn ook het christendom en andere religies onder vuur komen te liggen als achterlijke relicten uit onverlichte tijden.

De vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van vereniging is dan aan een drastische herdefiniëring toe. Andere stemmen in het debat benadrukken juist de onmisbaarheid van religie voor de moraal en de gemeenschapszin.’

Mijn eigen bijdrage, getiteld ‘Culturele verscheidenheid is het wezen van de schepping. Een oneigentijds pleidooi van de Verenigde Naties voor een multiculturele politiek’, valt hier te raadplegen: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15112/Ongewenste+goden1.pdf%3bjsessionid=6D4B7845195E385AD9ED052CE2FB9DAB?sequence=2.

Bestelinformatie van de bundel als geheel, verschenen onder redactie van Marcel ten Hooven en Theo de Wit:

http://www.bol.com/nl/p/ongewenste-goden/1001004002729397/.