Upcoming Paperback Release

Pleased to announce that the editorial board of Routledge have decided to publish my book Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (2017) in paperback. They anticipate publication in March 2019.

Preview PDF here: https://www.taylorfrancis.com/books/9781317236917?fbclid=IwAR0aiJiTnvOvWAv57HCS1vkwLAiNNTp1BU96knPp-GC4MGxh5P6DB82JzWw

A Media Review Copy Request Form for my book is available here: https://pages.email.taylorandfrancis.com/review-copy-request

For some earlier reviews of the book, see:

“Liberalism’s got problems. On this, most of us can agree. Hans-Martien ten Napel’s newest book is no exception to that emerging consensus. Ten Napel’s book is part of the zeitgeist of new sensational works on the crisis of liberalism, James K.A. Smith’s Awaiting the King and Patrick Deneen’s Why Liberalism Failed, which argue that we have hit ‘peak liberalism.’ Happily, ten Napel seems far less pessimistic, though. Rather, as Charles Taylor would describe his own work in A Secular Age, it is a kind of loyal opposition to constitutional liberalism: not a revolutionary attempt to dispose of it, but an effort to alert us to the resources inside liberalism’s own often forgotten or marginalized canon, especially religious ones, that may enlarge its virtues and minimize its vices.” Robert Joustra, Review of Faith & International Affairs (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15570274.2018.1469823?journalCode=rfia20&).

“To sum up, the book Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom: To Be Fully Human is a well-written text on such important issues for contemporary societies as freedom of religion or belief in its communal form, freedom of conscience, and civic activity. It attempts to show an integral approach to the human being. This integral approach should strive to create such an ethos in which a full development of the human being is possible. By a full development is meant such a condition in which this being can manifest his or her beliefs not only within the privacy of his or her home but also in public without any fear of oppression or discrimination. If citizens are forced to hide their religious views, they are doomed to be inauthentic selves, and will always feel a kind of schizophrenia.” Prof. Jan Klos Hab. Ph.D., Journal of Markets and Morality (https://www.marketsandmorality.com/index.php/mandm/article/view/1331).

“Ten Napel heeft al met al een heel fraai boek opgeleverd. Het is vooral ook een boek dat het verdient breder gelezen te worden dan binnen de kringen van de internationale constitutionele rechtswetenschap. Juist ook voor het Nederlandse publieke debat vormt dit boek nadrukkelijk een theoretische versterking tegenover al te secularistische (en daarmee potentieel zelfondermijnende) benaderingen van democratie, rechtsstaat en religieuze vrijheid. Er staat, kortom, veel op het spel met deze thematiek. Niets minder dan To be fully human.'” R.J. (Robert) van Putten MSc MA, Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving. https://www.forumc.nl/radix/recente-nummers/773-radix-nummer-2-2019 (https://www.forumc.nl/radix/recente-nummers/773-radix-nummer-2-2019).

“Ten Napel’s book is illuminating precisely because he begins by accepting the fact of deep differences of worldview, both in concepts and in practices, and by assuming as the default for public policy the accommodation of diversity, rather than a striving for uniformity. This means giving full value to non-religious, along with religious, reasons not to go along with the public consensus and generally accepted laws. Also, especially, fully to accept that civil society–nonprofits, houses of worship, companies–is a major component of our lives and not to be ignored in considering how to achieve a unity that respects diversity.” Dr. Stanley Carlson-Thies (http://www.irfalliance.org/institutional-religious-freedom-in-review/).

Author profile:

https://www.routledge.com/authors/i18338-hans-martien-ten-napel

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (III)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen. Hieronder deel 3.

Wanneer we kijken naar de staatsrechtsbeoefening in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook in Nederland, dan is de LAPA-methode daar veruit dominant. Veel wetenschappers lijken het hanteren van een vast referentiepunt als achterhaald te beschouwen. Ook het idee dat aan de universiteit gestreefd zou moeten worden naar waarheidsvinding, een notie die centraal stond bij de oprichting van veel van de meest toonaangevende instellingen van hoger onderwijs, ervaren velen inmiddels als problematisch. Natuurlijk wordt er nog wel naar theorievorming gestreefd, maar bij gebrek aan een vast referentiepunt, kan deze theorie alle kanten uitgaan. De kakafonie van opvattingen die hieruit voortvloeit, is eerder kenmerkend voor de hedendaagse universiteit dan de ambitie om de ‘waarheid’ te achterhalen. Ik zou niet durven beweren dat deze kakafonie van meningen niet ook haar charmes heeft, zoals ik ook de LAPA-seminars kon waarderen. Een op voorhand uitsluiten van de door het James Madison Program voorgestane werkwijze leidt echter tot wetenschappelijke eenzijdigheid, die op gespannen voet staat met het karakter van een universiteit.

Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of en, zo ja, in hoeverre er een relatie bestaat tussen de voorkeur voor wetenschapsbeoefening zonder een vast referentiepunt en de door Zonderop beschreven teloorgang van het christelijk geloof in ons land. Wie immers niet meer wekelijks in de kerk vertrouwd wordt gemaakt met het hanteren van een vast referentiepunt bij reflectie op de vragen van deze tijd, zal allicht ook eerder oriëntatie op een vaststaand wetenschappelijk kader afwijzen. Wat de uitkomst van dergelijk onderzoek ook zou kunnen zijn, voor nu volstaat de constatering dat de gesignaleerde eenzijdigheid in de wijze van wetenschapsbeoefening zich gelijktijdig lijkt voor te doen als de afbrokkeling van de christelijke cultuur waarvoor Ongelofelijk waarschuwt.

Einde

Zie voorts:

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (II)

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (II)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen. Hieronder deel 2.

De reden dat door het James Madison Program alle onderwerpen worden behandeld vanuit één bepaald perspectief, is dat dit centrum de overtuiging huldigt dat de generatie die verantwoordelijk was voor de Amerikaanse Grondwet een aantal zaken juist heeft gezien. Hoewel de Founding Fathers de grondslag legden voor het zogeheten moderne constitutionalisme, bouwden zij in hun werk nadrukkelijk voort op de wijsheidstraditie van het natuurrecht en de natuurlijke rechten. Deze traditie gaat terug tot Aristoteles en is, in haar christelijke vorm, vooral verbonden met de naam van Thomas van Aquino. Het James Madison Program beschouwt de oorspronkelijke Amerikaanse idealen nog altijd als een geschikt referentiepunt voor de beoordeling van de constitutionele praktijk, waarbij een vertaalslag naar de praktijk van de 21ste eeuw moet worden gemaakt. Deze vertaalslag kan, vanwege het referentiekader, echter aanzienlijk minder verschillende kanten uitgaan dan het geval is bij de LAPA-methode.

De door het James Madison Program gevolgde werkwijze doet denken aan wat er wekelijks wereldwijd in christelijke kerken gebeurt. Daar worden immers vragen besproken waarmee gelovigen in de 21ste eeuw worstelen. Dit gebeurt niet zonder enig vast referentiepunt, maar bij een geopende Bijbel. Toch is het, met uitzondering van enkele meer fundamentalistische stromingen binnen het christendom, niet zo dat voorgangers menen met het voorlezen van enkele Bijbelverzen deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien. Daarvoor is het tevens nodig een vertaalslag naar het heden te maken. Het artikel van Van Stiphout over de staatsleer van de Rooms-Katholieke Kerk volgens de katholieke sociale leer vormt hiervan een treffende illustratie. Deze laatste leer is, anders dan wel wordt gedacht, niet statisch van karakter. Integendeel, zij moet voortdurend ‘bij de tijd’ worden gebracht en vertaald naar onder meer het continent waar zij moet worden toegepast. Toch kan de leer ook weer niet alle kanten opgaan. Een aantal algemene, in het artikel besproken uitgangspunten, zoals solidariteit en subsidiariteit, ligt immers vast.

Wordt vervolgd.

Zie ook:

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Overwegende… Yvonne Zonderop en de wetenschappelijke kakafonie van opvattingen (I)

Voor de binnenkort verschijnende, derde aflevering van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid van 2018 schreef ik een Overwegende onder bovenstaande titel. In drie achtereenvolgende blogposten valt de voorlaatste versie van dit redactioneel hier alvast te lezen.

In haar boek Ongelofelijk beschrijft Yvonne Zonderop de teloorgang van het christelijk geloof in Nederland gedurende de afgelopen vijftig jaar. Die teloorgang is volgens Zonderop, die zelf ook op jonge leeftijd afstand nam van het katholicisme, tot daaraan toe. Met het christelijk geloof dreigt volgens haar echter ook de Nederlandse cultuur te verdwijnen, die immers vanouds met het christendom verweven was. Zonderop zou er geen bezwaar tegen hebben als het christelijk geloof een heropleving zou doormaken, zij het niet in de beperkende, kerkelijke vorm die het vroeger kende. Wat wezenlijker is, meent zij, is dat de belangstelling voor de christelijke cultuur herleeft. Zonderop heeft begrip voor het feit dat politici als Wilders en Baudet hiervoor, in navolging van Fortuyn, aandacht vragen. Dat gebeurt echter regelmatig op (de islam-)uitsluitende wijze. Bovendien moeten we niet al ons heil van de politiek verwachten. Een algemener reveil is daarom volgens Zonderop gewenst, op straffe van een verdere uitholling van enkele van de centrale waarden die onze cultuur heeft voortgebracht.

Toen ik het boek van Zonderop las, moest ik denken aan mijn verblijf in de Verenigde Staten van vier jaar geleden. Tijdens mijn onderzoekssabbatical bezocht ik trouw de bijeenkomsten van twee verschillende staatsrechtelijke centra aan dezelfde Princeton-universiteit. Het eerste centrum was het Law and Public Affairs Program (LAPA). Hier vonden boeiende seminars plaats, die een rechtsvergelijkend en theoretisch karakter hadden. De theorieën die uiteen werden gezet, gingen evenwel alle kanten uit waardoor ik tegen het eind van mijn verblijf wel door de seminars was verrijkt, maar ook enigszins gedesoriënteerd. Het andere centrum, genaamd het James Madison Program in American Ideals and Institutions, besprak dikwijls dezelfde thema’s. Het verschil met de LAPA-seminars was, dat deze onderwerpen vanuit een vast referentiekader werden behandeld. Dit kader bestond, zoals de naam van het centrum reeds suggereert, uit de idealen die 250 jaar geleden ten grondslag lagen aan de Amerikaanse Grondwet. Voor de doeleinden van deze bijdrage kunnen deze kort worden samengevat onder de noemer ‘zelfbestuur’.

Wordt vervolgd

Redactioneel ‘Religie en de rule of law’

Redactioneel, ‘Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’

Member, Editorial Board, Journal for Religion, Law and Policy

Nieuwsbericht ‘Ten Napel neemt deel aan seminar over “The Value of Tradition in the Global Context”‘

 

Van 11-13 december 2018 was Hans-Martien ten Napel uitgenodigd om deel te nemen aan een kleinschalig seminar over bovengenoemd onderwerp. Het seminar werd georganiseerd in het kader van het ‘Tradition Project’ van St. John’s University School of Law in New York, mede georganiseerd door Villanova School of Law bij Philadelphia, PA, en vond plaats aan Università LUMSA in Rome.

Het programma opende met een openbare lezing door Associate Justice Samuel A. Alito, Jr. van het United States Supreme Court. Op diens ‘keynote address’ werd gereageerd door enkele Europese hoogste rechters en de Franse politiek filosofe Chantal Delsol, auteur van o.a. La nature du populisme ou les figures de l’idiot (‘The nature of populism or the characters of the Idiot’) (2008).

De lezing van Justice Alito werd gevolgd door een viertal besloten workshops over resp. ‘Understandings of tradition in the global context’, ‘Local traditions & global government’, ‘Liberalism, populism, & nationalism’ en ‘Tradition and human rights’. Conform de ‘Chatham House Rule’ mogen er geen uitspraken worden toegeschreven aan individuele deelnemers, hetgeen een open gedachtenwisseling bevorderde.

Tot de deelnemers aan de workshops behoorden, behalve Justice Alito zelf, o.m. John McGinnis en Jide Okechuku Nzelibe (Northwestern University School of Law), Richard Garnett en Emilia Powell (Notre Dame Law School), R.R. Reno (First Things), John Tasioulas (King’s College, School of Law, London), Marco Ventura (University of Siena/Fondazione Bruno Kessler) en Adrian Vermeule (Harvard Law School).

De thematiek van het seminar sloot naadloos aan bij het onderwijs in het masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht dat Hans-Martien ten Napel de afgelopen weken verzorgde en dat was gewijd aan de vraag die een onlangs verschenen bundel van ruim 40 internationale staatsrechtsbeoefenaren opwerpt: ‘Constitutional Democracy in Crisis?’. Ook in het onderzoek van Hans-Martien ten Napel staat deze vraag centraal.

Tradition Project

Constitutional Democracy in Crisis?

Onderzoek Ten Napel

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/12/hans-martien-ten-napel-neemt-deel-aan-seminar-over-the-value-of-tradition-in-the-global-context-in-rome

Upcoming meeting of the Tradition Project, Rome, December 12-13

I look forward to participating in the third session of the St. John’s Law School Center for Law and Religion’s Tradition Project, “The Value of Tradition in the Global Context,” in Rome this week.

‘December 12, 2018
9.00 – 13.00
LUMSA University – Jubilee Complex
Via di Porta Castello, 44 – Rome

LUMSA University is co-organizing and hosting two major international conferences in  November and December one dealing with fundamental rights and conflicts between rights, the other with the value of tradition in a globalised world.
The first, November 15-16, will discuss “Fundamental Rights and Conflicts Among Rights“. The second, to be held on December 12-13, The Value of Tradition in the Global Context will explore the tension  between tradition and globalisation, between identities, by their nature local, and global government, by its nature centralising. What are the understandings of tradition at the global level? How is the relationship between local traditions and global government to be construed? How does  tradition relate to liberalism, nationalism and populism? and to human rights? (…)

Keynote address: Justice Samuel A. Alito Jr., United States Supreme Court
Keynote respondents: Prof. Dr. Giuseppe Dalla Torre (President Vatican State Tribunal, Emerito LUMSA University), Hon. Prof. Ugo De Siervo (Presidente Emerito della Corte costituzionale italiana), Prof. Dr. Chantal Delsol (Emérite et Membre Académie des Sciences morales et politiques), Hon. Prof. Andrès Ollero (Tribunal Constitucional de España)

Moderator: Dr. R. R. Reno, First Things

Twenty scholars in law, politics, philosophy, from Europe and the USA will then discuss the themes in four workshops upon invitation.

Workshop participants: Prof. Pasquale Annicchino (European University Institute), Prof. Richard Garnett (University of Notre Dame), Prof. Eduardo Gianfrancesco (LUMSA University), Prof. John McGinnis (Northwestern University), Prof. Fabio Macioce (LUMSA University), Prof. Anna Moreland (Villanova University), Prof. Jide Nzelibe (Northwestern University), Prof. Andrea Pin (University of Padua), Prof. Emilia Powell (University of Notre Dame), Prof. Kristina Stoeckl (University of Innsbruck), Prof.  John Tasioulas (King’s College London), Prof. Hans-Martien Ten Napel (Leiden University), Prof. Marco Ventura (University of Siena, Fondazione Bruno Kessler di Trento), Prof. Adrian Vermeule (Harvard University)

Conference Conveners: Prof. Marc O. DeGirolami (St. John’s University), Prof. Monica Lugato (LUMSA University), Prof. Michael P.  Moreland (Villanova University), Prof. Mark L. Movsesian (St. John’s University)

REGISTRATION: eventi@lumsa.it, R.S.V.P. BY DECEMBER 7, 2018

Simultaneous translation will be provided.

The Programme
The Playbill’

Source: https://www.lumsa.it/en/value-tradition-global-context.

For a podcast on the topic with Center Director Mark Movsesian and Associate Director Marc DeGirolami, see:

Legal Spirits Episode 003: Tradition in the Global Context

Winner of the International Award for Excellence for The International Journal of Religion and Spirituality in Society, Volume 8

‘Champaign, Ill., USA – 16 November 2018 – The Religion in Society Research Network is pleased to announce the selection of “The Significance of Communal Religious Freedom for Liberal Democracy,” Hans-Martien ten Napel, as the winner of the International Award for Excellence for Volume 8 of The International Journal of Religion and Spirituality in Society. This article was selected for the award from among the highest-ranked articles emerging from the peer-review process and according to the selection criteria outlined in the peer-review guidelines.

About The International Journal of Religion and Spirituality in Society: The International Journal of Religion and Spirituality in Society aims to create an intellectual frame of reference for the academic study of religion and spirituality and to create an interdisciplinary conversation on the role of religion and spirituality in society. The journal addresses the need for critical discussion on religious issues—specifically as they are situated in the present-day contexts of ethics, warfare, politics, anthropology, sociology, education, leadership, artistic engagement, and the dissonance or resonance between religious tradition and modern trends.’

About the awarded article:

The main argument of my recent book Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017) is that the so-called ‘New Critics of Religious Freedom’ in fact, consciously or unconsciously, criticize liberal democracy as such. Now, it has become quite common for liberal democracy to be criticized not just outside the West, but also from within the West. My book constitutes an exception to this rule in that it is written in defense of liberal democracy and, consequently, also in defense of the so-called liberal conception of the right to religious freedom. The awarded article reflects the same argument that the book aims to make. Earlier versions of the article were presented during the XXI World Congress of the International Association for the History of Religions, Erfurt, Germany, 23-29 August 2015; the Cardiff Festival for Law and Religion, Cardiff, Wales, 5-6 May 2017; and the Annual Conference of the International Society of Public Law, Copenhagen, Denmark, 5-7 July 2017. In its emphasis on the role of anthropology, among other things, the article also reflects the Acton University Conference in Grand Rapids, Michigan, that I attended from 20-23 June 2017. If I remember correctly, I wrote its final draft during the flight home from that occasion. I am grateful to the two anonymous referees from whose comments on that draft the article benefited greatly. Hopefully, the publication of this article and the current award will help to open the eyes of scholars outside my discipline to what I consider to be the beauty of liberal democracy in general and the right to religious freedom in particular as it was initially conceived during the seventeenth and eighteenth centuries.

Read the awarded article here: https://religioninsociety.com/journal/awards#block-2.

See also:

Article on ‘The Significance of Communal Religious Freedom for Liberal Democracy’ in the International Journal of Religion & Spirituality in Society

Artikel ‘Geloof in de liberale democratie’ in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions

 

Bijeenkomst onderzoekersnetwerk Religie en Recht over ‘Het juridische begrip van godsdienst’

Op vrijdag 30 november a.s. hoop ik aan de Vrije Universieit de e.v. bijeenkomst van het onderzoekersnetwerk Religie en Recht voor te zitten.

Voor deze bijeenkomst is mr. dr. A. (Jos) Vleugel (Universiteit Utrecht) uitgenodigd om een inleiding te verzorgen over ‘Het juridische begrip van godsdienst’. Hij schreef een dissertatie over dit onderwerp en promoveerde hierop aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 21 september jl.

Voor meer informatie: https://www.ru.nl/rechten/@1174590/promotie-jos-vleugel-juridische-begrip-godsdienst/

Gelet op het feit dat het een bijeenkomst van een onderzoekersnetwerk betreft, zullen vooral ook de vragen aan de orde komen waar de auteur tegen aanliep bij het schrijven van zijn proefschrift.

De bijeenkomst begint om 15.00u en zal rond 17.00 worden afgesloten. De locatie is zaal HB 1-B-04 (VU-PThU).

Wie belangstelling heeft de middag bij te wonen, kan zich aanmelden door een bericht te zenden aan: info@religie-recht.nl.

‘Wie kunnen deelnemen?

Het onderzoekersnetwerk Recht en Religie staat open voor een ieder die aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek doet of heeft gedaan op het terrein waar recht en religie elkaar raken. Dit kunnen niet alleen juristen en theologen (“kerkjuristen”) zijn, maar ook onderzoekers uit andere disciplines wier onderzoek zich op dit terrein begeeft.’

Bron: https://www.centre-religion-law.org/nl/netwerk/38-onderzoekersnetwerk-recht-en-religie

Zie ook:

Artikel ‘Geloof in de liberale democratie’ in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Video debat ‘(A)theïsme – Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?’, De Balie, 8 april 2018

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

Opiniebijdrage ‘Rechtsstaat onder druk. De commissie-Remkes probeert het populisme in te dammen in plaats van te kanaliseren’

In de boeiende laatste aflevering van CW.  Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland staat ook een bijdrage van mijn hand n.a.v. de tussenrapportage van de staatscommissie parlementair stelsel. De bijdrage is getiteld: ‘Helpt een referendum tegen populisme?  Democratie en rechtsstaat moeten met elkaar in balans zijn. Maar hoe…’

Uit het artikel:

‘De commissie denkt dat door invoering van constitutionele toetsing de weerbaarheid van de rechtsstaat wordt versterkt. Maar is het ook een antwoord op de populistische uitdaging waarvoor de democratische rechtsstaat op dit moment staat? Dat een deel van de kiezers vervreemd is geraakt van de politiek, komt eerder voort uit te veel juridische inkadering van de politieke besluitvorming, bijvoorbeeld vanuit Brussel, dan een tekort daaraan. Als er dan ook nog eens extra juridisch kan worden getoetst, wordt dat probleem alleen maar groter. De commissie wil immers ook de constitutionele toetsing vooraf, door onder meer de Eerste Kamer, verder versterken.’

Lees het volledige artikel hier:

pu2018CW 08

pu2018CW 09

Bron: https://www.cw-opinie.nl/

Zie voorts:

Nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad

Bijdrage aan bundel Brieven aan de Staatscommissie (2009)

Co-auteur, rapport De Nederlandse Grondwet geëvalueerd (2009)

Nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad

Onlangs verscheen in het Nederlands Juristenblad een nieuwe Kroniek van het constitutioneel recht, waaraan ik – samen met de gewaardeerde collegae van de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht – sinds 2005 heb meegeschreven (met een enkele onderbreking).

De aanhef ervan luidt als volgt:

‘Referendum exit? Constitutionele toetsing in de ijskast? In deze kroniek van het constitutionele recht proberen we de constitutionele “highlights” van het afgelopen jaar zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ondanks de geschetste constitutionele ontwikkelingen kunnen we vaststellen dat er in de kern van ons constitutionele bestel juist niet veel is gewijzigd. De echte constitutionele veranderingen vinden doorgaans buiten de klassieke kaders van de formele Grondwetswijziging plaats. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd, zeker niet nu de staatscommissie Parlementair Stelsel in haar voorlopig rapport juist pleit voor de invoering van een correctief referendum en een vorm van constitutionele toetsing. Dit neemt echter niet weg dat in de kroniek zo nu en dan sprake is van turbulentie, zoals in de Koninkrijksrelaties en de onder (hoog)spanning staande verhoudingen binnen de Europese Unie als het gaat om de kernwaarden van de rechtsstaat in Hongarije en Polen. En dan hebben we het nog niet over de precieze gevolgen van de Brexit, of het arrest van het Gerechtshof Den Haag in de Urgenda-zaak, dat juist gewezen werd bij de correctie van de drukproeven. Voldoende voer voor deze kroniek.’

Wie toegang heeft, kan de volledige kroniek hier lezen: https://www.navigator.nl/document/id9dcac00ef54345e3a6b813ee490d81d5?ctx=WKNL_CSL_85.

Zie ook:

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht

Masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht over ‘Frontier Research’

Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: ‘A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics’? (VI) (slot)