Geloof in de liberale democratie (I): Inleiding

Volgens de vandaag verschenen Ranglijst Christenvervolging 2018 van Open Doors werden in 2017 wereldwijd 3.066 christenen omgebracht omwille van hun geloof. Met name in landen als Pakistan en India neemt het geweld tegen christenen inmiddels landen ‘schrikbarende vormen’ aan (zie https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/2018/januari/ranglijst-christenvervolging-2018/).

Toen ik in de zomer van 2014 naar de Verenigde Staten vertrok om mij aan een theologisch centrum een academisch jaar lang bezig te houden met het thema godsdienstvrijheid, verwachtte ik dat er sprake zou zijn van een contrast met de wijze waarop in Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder tegen dit mensenrecht werd aangekeken. Proefde ik hier ondanks de internationale geloofsvervolging in sommige gevallen vijandigheid, maar overwegend onverschilligheid jegens het recht, Amerika is het land waar de vrijheid van godsdienst traditioneel als ‘First Freedom’ wordt aangemerkt. Dit niet alleen omdat het recht is opgenomen in het Eerste Amendement bij de Amerikaanse Grondwet, maar ook omdat brede lagen van de bevolking het beschouwen als het meest fundamentele van alle mensenrechten. Dat heeft te maken met de wordingsgeschiedenis van de Verenigde Staten, waarnaar immers veel Europeanen zijn gemigreerd die in hun vaderland vervolgd werden vanwege hun geloof. In het Eerste Amendement gaat het zelfs niet over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, zoals in de Nederlandse Grondwet, maar alleen over godsdienst. Zo centraal staat de vrijheid van godsdienst in Amerika, dacht ik.

Direct tijdens het eerste colloquium van de interdisciplinaire onderzoeksgroep van ethici, juristen en theologen waarvan ik deel kwam uit te maken, bleek evenwel ook in de Verenigde Staten een debat op gang te zijn gekomen over de merites van het internationale recht op godsdienstvrijheid in zijn huidige vorm. Een deelnemer aan de wekelijkse discussies was zelf rechtstreeks afkomstig uit een meerjarig internationaal onderzoeksproject over de ‘Politics of Religious Freedom’, dat inmiddels tot een gelijknamige bundel heeft geleid. Zoals de titel van project en bundel reeds aangeeft, wordt het hierin voorgesteld alsof in elk geval de internationale godsdienstvrijheid beheerst wordt door politieke intenties en overwegingen. Westerse landen zouden op neokoloniale wijze met behulp van dit instrument hun eigen waarden trachten op te dringen aan andere culturen en religies. Een dergelijk perspectief verschilt onmiskenbaar van de oorspronkelijke Amerikaanse zienswijze, volgens welke de godsdienstvrijheid eerder een natuurrecht is, dat in principe aan eenieder toekomt en voorafgaat aan de staat. De staat heeft vervolgens dit recht te respecteren, of hem dit nu gelegen komt of niet.

In deze nieuwe serie blogposts, die tevens – in definitieve vorm en aangevuld met een notenapparaat – als artikel zal verschijnen in het eerstvolgende nummer van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, ga ik verder niet in op de bezwaren van de zogeheten ‘new critics of religious freedom’ in het algemeen. Zoals te verwachten valt, vormen de critici geen homogene groep en een enigszins representatieve bespreking van de verschillende naar voren gebrachte punten zou reeds een volledig artikel vergen. Bovendien waaieren de bezwaren disciplinair gezien nogal uit. In plaats hiervan licht ik er een artikel uit van een auteur, die vooral vanuit de invalshoek van het constitutionele recht relevante punten naar voren brengt: hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Columbia in New York Jean L. Cohen. Cohen doet dit bovendien op degelijke wijze, want goed geïnformeerd over de opvattingen van haar tegenstanders waartegen zij bezwaar maakt. Vervolgens zal ik aangeven waarom de visie van Cohen op geloof in de liberale democratie op gespannen voet staat met een christelijke mensvisie zoals bijvoorbeeld geformuleerd door de Zuid-Afrikaanse emeritus-hoogleraar christelijke ethiek Koos Vorster. Deze visie heeft historisch doorgewerkt in zowel de wijze waarop westerse staten zoals Nederland zijn ingericht, t.w. volgens de principes van respectievelijk de rechtsstaat en de democratie, als in de vormgeving van het recht op godsdienstvrijheid. De serie sluit af met een korte beschouwing over de reden waarom verwacht mag worden dat van deze laatste wijze van staatsinrichting een grotere aantrekkingskracht zal blijven uitgaan, zowel binnen als buiten de academische wereld, dan van de door Cohen aangehangen variant van liberale democratie. Dit is mede van belang voor de instandhouding van het geloof in de liberale democratie als zodanig.

Zie ook:

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel neemt deel aan boekpanel over recht en godsdienstvrijheid tijdens jaarvergadering van de American Academy of Religion in Boston, MA’

Colloquium Geloof in democratie

Redactioneel, ‘Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’

Upcoming Speaking Engagement: Annual Conference of the European Academy of Religion, Bologna, March 5-8, 2018

I will be speaking on the topic of ‘Comparative Constitutional Law and Natural Law.’

The abstract reads as follows:

During the last decade or so the discipline of comparative constitutional law has experienced phenomenal growth. Handbooks in the field have become truly global in outlook.

With the globalization of comparative constitutional law, the question arises which standards should be applied to evaluate different legal arrangements? Alternatively, the field would alter into an empirical discipline that merely registers how such mechanisms differ around the globe.

In a not so distant past, it would still have made sense to use religion as a source of inspiration to evaluate different constitutional arrangements. Using faith is not an option anymore, however, as most political orders are rooted in religious cultures. Within the West, moreover, constitutionalism is increasingly separated from religion.

In the proposed paper, following the work of Santiago Legarre among others, I will suggest that the idea of natural law is a serious candidate to serve as a normative framework.

For more information on the program of the conference, see: https://www.europeanacademyofreligion.org/program

‘The European Academy of Religion (EuARe) is a research initiative launched under the high patronage of the European Parliament which offers an exchange platform to academies and scientific societies; associations; research centers and institutions; university labs, clusters, and departments; journals, publishers, media and scholars coming from Europe and the surrounding regions.’

See also:

Podcast of the Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature in Boston, MA

Press Release: ‘Twelve ILS seed money grants for frontier research at Leiden Law School’

Paper presentation during XXI World Congress of the International Association for the History of Religions

Video Recording of Panel ‘Religion and Pluralism in a Changing World’

‘The recordings of the 24th Annual International Law and Religion Symposium, Religion and Religious FreeDom in a Changing World, held in October of 2017 are now available to view here. (…)’

You can find the link to the video recording of the panel on ‘religion and pluralism in a changing world’ here:  https://www.iclrs.org/event.php/2017+Annual+Symposium/Media/English/3959

‘Religion and Pluralism in a Changing World

Full recording
Jane Wise – Moderator Associate Director, International Center for Law and Religion Studies, J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University
John Carpay President, Justice Centre for Constitutional Freedoms
Daniel Cere Professor, School of Religious Studies, McGill University
Hans-Martien ten Napel Professor, Leiden Law School, Institute of Public Law’

See also:

Paper presentation during panel on ‘Religion & Pluralism in a Changing World’, BYU Law School, Provo, Utah

Upcoming Speaking Engagement: 24th Annual International Law and Religion Symposium, Brigham Young University, Provo, Utah, 1-4 October 2017

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel neemt deel aan boekpanel over recht en godsdienstvrijheid tijdens jaarvergadering van de American Academy of Religion in Boston, MA’

Video: Hans-Martien ten Napel on constitutionalism, democracy and religious freedom

‘Hans-Martien ten Napel of Leiden University delivers an address entitled “Constitutionalism, Democracy, and Religious Freedom: To Be Fully Human” at the Acton Institute’s “Reclaiming the West: Public Spirit and Public Virtue” conference in Washington, D.C. The conference took place on December 6, 2017.’

Source, and related videos: https://acton.org/video/hans-martien-ten-nagel-constitutionalism-democracy-and-religious-freedom.

See also:

 

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel to speak at conference on “Public Spirit and Public Virtue” in Washington, DC’

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

Podcast of the Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature in Boston, MA

‘Recording of book panel discussion at a session on ‘Fresh Thinking from CTI’ at the AAR/SBL in Boston, November 2017.

Introductory Remarks by CTI Director William Storrar.

John Burgess, _Holy Rus’: The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia_
Response by Shaun Casey (Georgetown University)

Hans-Martien ten Napel, _Constitutionalism, Democracy, and Religious Freedom: To Be Fully Human_.
Response by Cathleen Kaveny (Boston College)

Concluding Response by Robin Lovin.’

Source: http://www.ctinquiry.org/news/2015/11/11/cti-launches-the-fresh-thinking-podcast.

See also:

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel neemt deel aan boekpanel over recht en godsdienstvrijheid tijdens jaarvergadering van de American Academy of Religion in Boston, MA’

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17, 2017, 4 PM – 6 PM EST (II)

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17 at 4 PM – 6 PM EST

 

Paper-presentatie tijdens Staatsrechtconferentie over ‘Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit’ in Maastricht

Op 15 december a.s. vindt in Maastricht de Staatsrechtconferentie 2017 plaats. Het thema van de conferentie is: ‘Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit’. Zie voor het programma en de locatie:

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/globalisering-als-uitdaging-voor-nationale-soevereiniteit

Tijdens de conferentie hoop ik een paper te presenteren tijdens de parallel workshop over ‘transfer of sovereignty’. De titel van het paper luidt: ‘A moral struggle over the first principles of government and politics’.

In het paper betoog ik onder meer dat er binnen het, overwegend Angelsaksische,  constitutionele conservatisme bijzondere aandacht bestaat voor de constitutionele verhoudingen binnen een staat in het algemeen en de positie van de wetgever in het bijzonder. De vraag die daarbij in alle scherpte wordt geformuleerd is of een overdracht van soevereine bevoegdheden niet een bedreiging vormt voor de uitgangspunten van de liberale democratie. Dat staatsbestuur in de 21ste eeuw mogelijk is zonder de overdracht van soevereine bevoegdheden, bewijzen onder meer de Verenigde Staten, die bij verdragen min of meer standaard het volgende voorbehoud opnemen: ‘The United States will not accept any treaty requirement incompatible with the Constitution of the United States of America.’

Aldus wordt tevens duidelijk wat de Verenigde Staten als de onopgeefbare kern van hun nationale soevereiniteit zien, alsmede de politiek-theoretische grondslag daarvoor: ‘the Constitution is the supreme law to which the American people are subject. Anything that conflicts with the Constitution cannot be binding on the American people nor on the American government which serves them.’

Het is uiteraard niet per definitie zo dat Nederland een dergelijke positie zou kunnen of moeten overnemen. Dat neemt niet weg dat het Nederlandse staatsrecht er profijt bij kan hebben de inhoudelijke meningsverschillen die ten aanzien van het onderwerp overdracht van soevereine bevoegdheden bestaan te expliciteren. Bij divergentie tussen de geschreven en ‘culturele ongeschreven constitutie’, zo leert het constitutionele conservatisme, is aanpassing van de geschreven constitutie niet de enig denkbare optie. Voorzover een dergelijke denkrichting samenhangt met het vrij algemeen aanvaarde ‘nieuwe constitutionalisme’ zoals dit na de Tweede Wereldoorlog heeft vormgekregen, vallen ook daartegen zekere bedenkingen aan te voeren.

Zie voorts:

Introduction to volume ‘The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers’ now available online

Bijdrage aan bundel Rechtsvorming en Governance (2006)

Co-redacteur en co-auteur, bundel Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom ‘minderheden’ (2002)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel to speak at conference on “Public Spirit and Public Virtue” in Washington, DC’

‘On December 6, 2017, Hans-Martien ten Napel will be speaking during a conference on “Public Spirit and Public Virtue,” in Washington, DC.

The conference aims to “examine the ways in which the Western world might see a revival of public spirit through public virtue and remain a civilization marked by ‘order and public tranquility’ that only this spirit and virtue can provide.”

Among the other speakers during the conference are:

  • John Wilsey, Associate Professor of History at Southern Baptist Theological Seminary, and currently serving as the William G. Simon Fellow in Religion and Public Life at the James Madison Program in American Ideals and Institutions at Princeton University;
  • Bryan McGraw, Department Chair and Associate Professor of Politics at Wheaton College;
  • Wilfred McClay, G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty at the University of Oklahoma;
  • Gerald McDermott, Ph.D., Anglican Professor of Divinity at Beeson Divinity School.

The conference, which forms part of an International Conference series on “Reclaiming the West: Freedom and Responsibility,” is organized by the Acton Institute. The Acton Institute, named after the English historian Lord John Acton (1834-1902), “is a think-tank whose mission is to promote a free and virtuous society characterized by individual liberty and sustained by religious principles.”

Co-sponsors of the event are the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, the Centre for Enterprise, Markets and Ethics, the Institute on Religion and Democracy, and the Ethics and Public Policy Center.

See for more information: https://acton.org/event/2017/06/06/public-spirit-and-public-virtue.’

Source: https://faithindemocracy.eu/2017/11/29/hans-martien-napel-to-speak-at-conference-on-public-spirit-and-public-virtue-washington-dc/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share.

See also:

Book Recommendations (I): Nicholas Wolterstorff, Understanding Liberal Democracy (2012)

Blogpost ‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’

Paper presentation ‘Creed or Structure? Christian Democratic Vision and Attitudes towards Liberal Democracy’

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

‘In an increasingly globalized and pluralized world it becomes progressively more difficult to define the public virtues that have delineated the West, and as a result, harder to safe-guard the freedoms—economic, political, and religious—which are the fruits of those virtues. A citizen who possesses “town spirit,” according to Alexis de Tocqueville, is one who “focuses his affections and his hopes on the town, who knows how to take his place there and to participate in its governance.” This spirit is the result of the visible presence of public virtue—“a free and strong corporate body…which merits the trouble of trying to direct it.” This one-day conference will examine the ways in which the Western world might see a revival of public spirit through public virtue and remain a civilization marked by “order and public tranquility” that only this spirit and virtue can provide.’

Source, and more information: https://acton.org/event/2017/06/06/public-spirit-and-public-virtue.

On the International Conference series ‘Reclaiming the West: Freedom and Responsibility’, of which this conference forms a part:

‘The West today is in a state of crisis. Facing immense domestic economic and political problems, North America, Europe, and other Western nations are also struggling to address existential threats from without. But above all, the West appears to suffering from a crisis of self-belief: one which touches centrally upon its attachment to the tradition of ordered liberty in politics, freedom in the economy, strong civil societies, commitment to virtue, as well as the unique synthesis of faith and reason that is at the root of Western civilization.

To explore these questions concerning the Western tradition of human liberty and responsibility and its Judeo-Christian culture, the Acton Institute is holding three international conferences which will bring together theologians, economists, political thinkers, philosophers, religious figures, business leaders, foreign policy thinkers, journalists, historians, and legal scholars from both sides of the Atlantic. Among other topics, they will discuss the origin and character of the West’s many problems, consider how these matters might be addressed in ways that draw upon the West’s unique heritage, and examine how Europe and North America can contribute to each other’s revival.’

Source: https://acton.org/program/reclaiming-west-freedom-responsibility.

See also:

Book review: ‘The Political Theology of European Integration,’ by Mark R. Royce

Participant, Acton University, June 20-23 2017, Grand Rapids, Michigan (I)

Press Release: ‘Hans-Martien ten Napel has book published “Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human”’

 

Nieuwsbericht ‘Hans-Martien ten Napel neemt deel aan boekpanel over recht en godsdienstvrijheid tijdens jaarvergadering van de American Academy of Religion in Boston, MA’

/

‘Van 18 tot 21 november j.l. namen ruim 10.000 religiewetenschappers en theologen deel aan de jaarvergaderingen van de American Academy of Religion en de Society of Biblical Literature in Boston, MA.

Een dag voor deze jaarvergaderingen organiseerde het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, een Law and Religious Freedom boekpanel over twee boeken die de vrucht zijn van het gelijknamige onderzoek dat gedurende het academisch jaar 2014-2015 aan dit centrum heeft plaatsgevonden.

Het eerste boek, Holy Rus’. The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia (Yale University Press, 2017), is geschreven door James Henry Snowden hoogleraar systematische theologie aan Pittsburgh Theological Seminary John P. Burgess. Het tweede boek, Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017), is van de hand van Hans-Martien ten Napel.

Tijdens het drukbezochte panel reageerden, na een korte introductie door de auteurs, twee prominente referenten op de beide boeken: Shaun Casey, directeur van het Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs aan Georgetown University en voormalig directeur van het Office of Religion and Global Affairs van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken; en Cathleen Kaveny, Darald and Juliet Libby hoogleraar aan Boston College, met aanstellingen in zowel de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als de Theologische Faculteit, en voorzitter van de Society of Christian Ethics.

Na reacties van de auteurs, en discussie met de zaal, werd het panel besloten met enkele conclusies door Robin Lovin, William H. Scheide Senior Fellow aan het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, en Cary Maguire University Professor of Ethics emeritus aan Southern Methodist University.

Het boekpanel maakte deel uit van een bescheiden ‘book tour’ van Hans-Martien ten Napel. Zo presenteerde hij in oktober 2017 zijn boek tijdens het Annual Law and Religion Symposium aan J. Reuben Clark Law School in Provo, Utah, voor een gezelschap van 100 deelnemers uit 50 verschillende landen. In december 2017 is hij uitgenodigd te spreken over zijn boek tijdens een conferentie over ‘Reclaiming the West. Public Spirit and Public Virtue’ in Washington DC.

Vorige maand sprak Hans-Martien ten Napel eveneens over zijn boek tijdens de startbijeenkomst van het netwerk ‘Geloof in Democratie’ dat hij samen met Timo Slootweg oprichtte, als onderdeel van het interfacultaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden.’

Zie voorts:

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17, 2017, 4 PM – 6 PM EST (II)

About the three distinguished panelists:

Professor Cathleen Kaveny, a scholar who focuses on the relationship of law, religion, and morality, joined the Boston College faculty in January 2014 as the Darald and Juliet Libby Professor, a position that includes appointments in both the department of theology and the law school. She is the first faculty member to hold such a joint appointment. A member of the Massachusetts Bar since 1993, Professor Kaveny clerked for the Honorable John T. Noonan Jr. of the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit and worked as an associate at the Boston law firm of Ropes & Gray in its health-law group.

Professor Kaveny has published over a hundred articles and essays, in journals and books specializing in law, ethics, and medical ethics. She serves on the masthead of Commonweal as a regular columnist. Her book, Law’s Virtues: Fostering Autonomy and Solidarity in American Society, was published by Georgetown University Press in 2012. It won a first place award in the category of “Faithful Citizenship” from the Catholic Press Association. She is currently completing a book entitled Prophecy without Contempt: An Ethics of Religious Rhetoric in the Public Square.

Professor Kaveny regularly teaches contract law to first-year law students. She also teaches a number of seminars which explore the relationship between theology, philosophy, and law, such as “Faith, Morality, and Law,” “Mercy and Justice,” and “Complicity.”

Professor Kaveny is the president of the Society of Christian Ethics, the major professional society for scholars of Christian ethics and moral theology in North America. It meets annually in conjunction with the Society of Jewish Ethics and the Society for the Study of Muslim Ethics.

Professor Kaveny has served on a number of editorial boards including The American Journal of Jurisprudence, The Journal of Religious Ethics, the Journal of Law and Religion, and The Journal of the Society of Christian Ethics. She has been a visiting professor at Princeton University, Yale University and Georgetown University, and a visiting scholar at the University of Chicago’s Martin Marty Center. From 1995 until 2013 she taught law and theology at the University of Notre Dame, where she was a John P. Murphy Foundation Professor of Law.’

Source: https://www.bc.edu/bc-web/schools/law/academics-faculty/faculty-directory/cathleen-kaveny.html

Shaun Casey is director of the Berkley Center and a professor of the practice in Georgetown’s Walsh School of Foreign Service. He previously was U.S. special representative for religion and global affairs and director of the U.S. Department of State’s Office of Religion and Global Affairs. He has also held positions at Wesley Theological Seminary in Washington, D.C., the Center for American Progress, and the Center for Strategic and International Studies. Casey has written on the ethics of the war in Iraq, as well the role of religion in American presidential politics. He is the author of The Making of a Catholic President: Kennedy vs. Nixon 1960 (2009) and co-editor of The Oxford Handbook of Political Theology (forthcoming, with Michael Kessler); he is writing a book on ethics and international politics tentatively titled Niebuhr’s Children. Casey holds a B.A. from Abilene Christian University, MPA from Harvard Kennedy School, and M.Div. and Th.D. in religion and society from Harvard Divinity School.’

Source: https://berkleycenter.georgetown.edu/people/shaun-casey

Robin W. Lovin is William H. Scheide Senior Fellow at the Center of Theological Inquiry in Princeton, New Jersey, and Cary Maguire University Professor of Ethics emeritus at Southern Methodist University.  A resident scholar at CTI since 2012, he became a member of the SMU faculty in 1994, and served as Dean of SMU’s Perkins School of Theology from 1994-2002. Dr. Lovin’s most recent books are Christian Realism and the New Realities (2008) and An Introduction to Christian Ethics (2011). He has also written extensively on religion and law and comparative religious ethics. He is a former Guggenheim Fellow, former president of the Society of Christian Ethics, and a member of the advisory board for the McDonald Centre for Theology, Ethics, and Public Life at Oxford University.’

Source: http://www.ctinquiry.org/program/bio_robin-lovin

See also:

Law and Religious Freedom Book Panel at the Annual Meetings of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Literature, Boston, Friday, November 17 at 4 PM – 6 PM EST

Paper presentation during panel on ‘Religion & Pluralism in a Changing World’, BYU Law School, Provo, Utah

Book review: ‘The Political Theology of European Integration,’ by Mark R. Royce