Monthly Archives: July 2012

Can the Citizens’ Initiative Revitalize Representative Democacy?

The Petition Committee of the Dutch House of Representatives is currently holding an internal review of the so-called citizens’ initative. This instrument may only work, however, if it is accompanied by a long-term vision of how parliament is to be re-established as the central organ of representative democracy.

I invite you to read my new blogpost on this topic at http://leidenlawblog.nl/articles/can-the-citizens-initative-revitalize-dutch-representative-democracy. In the blogpost reference is made to the 2012 Democratic Audit carried out in the U.K., among other things. The Audit found that ‘almost all available indicators suggest that representative democracy is in long-term, terminal decline’. See for the U.K. audit: http://www.democraticaudit.com/the-uk-audit-1.

Deelname aan expertmeeting over evaluatie Burgerinitiatief (zoals Uit Vrije Wil)

Op dinsdag 26 juni 2012 nam ik deel aan een expertmeeting over evaluatie van het Burgerinitiatief in Amsterdam, die werd bijgewoond door initiatiefnemers van burgerinitiatieven, enkele andere onderzoekers (UvA, TNO), alsmede experts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationale ombudsman.

Aanleiding voor de evaluatie, waartoe het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en Netwerk Democratie het initiatief hadden genomen, vormde het feit dat deze zomer de Tweede Kamer het burgerinitiatief intern evalueert. Het evaluatierapport is op dinsdag 3 juli 2012 in ontvangst genomen door voorzitter Helma Neppérus (VVD) van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Aan de vooravond van de presentatie ervan besteedde Nieuwsuur er aandacht aan en op de dag zelf onder meer BNR Nieuwsradio.

Voor de tekst van het rapport, alsmede (binnenkort) audio- en videofragmenten, zie: http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/sbrecht/nieuws/hans-martien-ten-napel-neemt-deel-aan-expertmeeting-over-evaluatie-burgerinitiatief.html.

Bij wijze van voorproefje volgt hieronder uit het evaluatierapport het schriftelijke interview, opgesteld en opgehaald door Stefan Panhuijsen (De Publieke Zaak), met Uit Vrije Wil:

Wat was de naam van uw burgerinitiatief?

Uit Vrije Wil (waardig sterven bij voltooid leven) (behandeld)

Hoe lang duurde het voordat u 40.000 handtekeningen had verzameld?

Twee weken

Welke acties heeft u ondernomen om uw burgerinitiatief onder de aandacht te brengen?

Website gemaakt en geopend, formulieren ter ondersteuning meegestuurd met het blad van een bevriende organisatie en de schrijvende pers en andere media benaderd. BN-ers bij het initiatief betrokken.

Heeft uw burgerinitiatief aandacht in de media gehad? Zo ja, welke?

Ja, artikelen in de krant en optredens in televisiepraatprogramma’s, lezingen en optredens in panels etc.

Waren er andere organisaties betrokken bij uw initiatief? Zo ja, welke?

Ja, De NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levenseinde) en het HumanistischVerbond)

Heeft u van te voren contact gehad met een politieke partij? Waarom wel/niet?

Dat leek ons niet opportuun. Na indiening is er wel summier contact geweest.

Heeft u uw burgerinitiatief van te voren laten toetsen door de commissie burgerinitiatieven?

Nee

Wat waren moeilijkheden die u tegen bent gekomen?

Geen

Wat ging gemakkelijker dan verwacht?

We hebben van meet af als vanzelf aan grote support ontvangen en ervaren.

Heeft uw burgerinitiatief iets effect gehad op de politiek besluitvorming? Zo ja, licht toe?

Ja, onder de druk van het burgerinitiatief heeft de euthanasiewet een bredere interpretatie gekregen. Overigens is het initiatief nog niet behandeld in de plenaire Tweede kamervergadering

Welke tips zou u toekomstige indieners van een burgerinitiatief meegeven?

Geen idee, ieder initiatief is weer anders. Wij hebben wel gepoogd de ‘druk’ op de ketel te houden na indiening van het initiatief door de publiciteit te zoeken waar mogelijk en bv. op verzoek lezingen te houden.

Wat zijn de belangrijkste lessen die u heeft geleerd?

Geen

Overige vragen en/of opmerkingen

-‘